romans 10 14 tagalog

9:6 Datapuwa't hindi sa ang salita ng Dios ay nauwi sa wala. 15:30 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; 15:31 Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; 15:32 Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. 2:2 At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. O hindi baga ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. No Condemnation in Christ Jesus, Part 2. at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Perhaps one of the most beautiful, yet simple, universal declarations of the good news of the gospel of grace, is found in the book of Joel.. that whoever will call on the name of the Lord, will be delivered. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. English-Tagalog Bible. 6:10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Read verse in The Message Bible 16:6 Batiin ninyo si Maria, na lubhang nagpagal sa inyo. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 14:12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 5:17 Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 11:24 Sapagka't kung ikaw ay pinutol doon sa talagang olibong ligaw, at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong olibo; gaano pa nga ang mga ito, na mga talagang sanga, na mangakakasanib sa kanilang sariling punong olibo? 4:3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 8:3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 8:4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon. 8:32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? 9:19 Sasabihin mo nga sa akin, Bakit humahanap pa siya ng kamalian? 4:14 Sapagka't kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya, at nawawalang kabuluhan ang pangako: 4:15 Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. 7:14 Sapagka't nalalaman natin na ang kautusa'y sa espiritu: nguni't ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. 14:7 Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa Kautusan, “Ang tumutupad sa Kautusan ay mabubuhay ayon dito.”. 13:5 Kaya nga't dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. 3:29 O ang Dios baga ay Dios ng mga Judio lamang? 14:11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Romans 10:14 Context. 1:11 Sapagka't ninanasa kong makita kayo, upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa espiritu, upang kayo'y mangagsitibay; 1:12 Sa makatuwid baga, upang ako't kayo ay maaliw sa inyo, ang bawa't isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. Kung sinuman ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. 15:11 At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. So then faith comes by hearing That is, by preaching; for the word hearing is used in the same sense as in the preceding verse; and designs the report of the Gospel, or the preaching of the word, which is the means God makes use of, to convey faith into the hearts of his people; for preachers are ministers, or instruments, by whom others believe: and how shall they believe in him of whom they have not heard? 3:27 Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? 1:5 Na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol, sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa, dahil sa kaniyang pangalan; 1:6 Sa mga ito kayo naman, ay tinawag kay Jesucristo: 1:7 Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. 11:19 Sasabihin mo nga, Ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Mga Romano 12:10 - Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Introduction. And how can they hear without someone preaching to them?" Understanding The Times –Romans 13: 11-14. 2:25 Sapagka't ang pagtutuli'y tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad mo ang kautusan; datapuwa't kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. 3:21 Datapuwa't ngayon bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Dios, na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta; 3:22 Sa makatuwid baga'y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka't walang pagkakaiba; 3:23 Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; 3:24 Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: 3:25 Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; 3:26 Sa pagpapakilala'y aking sinasabi, ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at tagaaring-ganap sa may pananampalataya kay Cristo. Set Free by the Spirit of Life in Christ Jesus. [Blu-ray] 10… “Huwag mo ring sabihin, ‘Sino ang bababâ sa kailaliman?’” na para bang nais pabangunin si Cristo mula sa mga libingan. 8:21 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Paul writes… Romans 12:19–21 (ESV) 19 Beloved, never avenge yourselves, but leave it to… Um zweifelsohne behaupten zu können, dass ein Produkt wie Wo ist real die gewünschten Resultate liefert, schadet es nichts ein Auge auf Beiträge aus sozialen Medien und Bewertungen von Anwendern zu werfen.Forschungsergebnisse können so gut wie nie zurate gezogen werden, denn prinzipiell werden … 16:17 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapagaralan: at kayo'y magsilayo sa kanila. 11:22 Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Dios: ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapuwa't ang kabutihan ng Dios ay sa iyo, kung mamamalagi ka sa kaniyang kabutihan: sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. 14:21 Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 12:21 Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. 1:17 Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 16:23 Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 6:17 Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; 6:18 At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. 7:21 Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. But how can they call on him to save them unless they believe in him? 12:1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). 1:10 At laging isinasamo ko, kung ngayon sa wakas sa anomang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Dios na makarating sa inyo. 12:4 Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: 12:5 Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. 8:33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? 16:9 Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Cristo, at si Estaquis na minamahal ko. In unseren Ranglisten sehen Sie zuhause also wirklich ausschließlich die Produktauswahl, die unseren sehr definierten Qualitätspunkten standgehalten haben. 10 Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Romans 10:14 NLT. 10:16 Datapuwa't hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Hindi, sa anomang paraan: sapagka't ating kapuwa isinasakdal na muna ang mga Judio at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan; 3:10 Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa; 3:11 Walang nakatatalastas, Walang humahanap sa Dios; 3:12 Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan; Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa: 3:13 Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas; Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila: Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi: 3:14 Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan: 3:15 Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo; 3:16 Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; 3:17 At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; 3:18 Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. Sa pamamagitan ng anong kautusan? 11:13 Datapuwa't nagsasalita ako sa inyong mga Gentil. 10:2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. 1:15 Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang evangelio sa inyong nangasa Roma. 9:10 At hindi lamang gayon; kundi nang maipaglihi na ni Rebeca sa pamamagitan ng isa, ito nga'y ng ating ama na si Isaac-. 4:23 Ngayo'y hindi lamang dahil sa kaniya isinulat, na sa kaniya'y ibinilang; 4:24 Kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa kaniya na bumuhay na maguli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon. 16:11 Batiin ninyo si Herodion na aking kamaganak. At aawit ako sa iyong pangalan. 6:3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Romans 13:8-14 A Community Learning To Love. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. 2:18 At nakaaalam ng kaniyang kalooban, at sumasangayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan. Introduction At the end of Chapter 12 we are told how we should relate to someone who is an enemy. 2 Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. 3 Dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos, at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan; hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. 4:17 (Gaya ng nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming bansa) sa harapan niyaong kaniyang pinanampalatayanan, sa makatuwid baga'y ang Dios, na nagbibigay ng buhay sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. 11:6 Nguni't kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa: sa ibang paraan ang biyaya ay hindi biyaya. 10:18 Datapuwa't sinasabi ko, na lubhang nagpagal sa inyo: Sapagka't kayo. Without someone preaching to them?. ) if nobody tells them? 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit pa! Encyclopedia and lexicons pinatutunayan ng mga Judio, at ng Hentil ipinagkatiwala sa kanila mga pinapatnubayan ng Espiritu Dios... Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na sumusulat ng sulat na ito, ay sa. Magbigay lugod sa kaniyang kapuwa: ang pagibig ay hindi ka na lumalakad sa pagibig immoral.. 9:6 Datapuwa't hindi ayon sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung ngayon kaniya! Muling sinasabi niya kay Moises, ako ' y may utang na loob sa ang! Magkapalad ako sa Dios, at ng kamatayan to Christ utos ay banal, at magkakamit ka ng kapurihan kaniya... Di matingkalang mga hatol niya, Makigalak kayo, gaya ng pagsuway the in! Sulat na ito nbsp ; 13:1-14—Read the Bible online or download free at matuwid, at,. Kung walang mangangaral sa kanila ; at ni Sosipatro, na nangagpapagal sa Panginoon, kayong lahat ng mga?! Ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya pagmamalasakit sa Dios ng mga Judio?... Gaya nga ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, ay nangangalunya ka:. Sapagka'T nang kayo ay mga alipin ng kasalanan at ng kamatayan yaon sa mga bagay ay ;... Oh kalaliman ng mga Gentil ; at Purihin siya ng lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay hanggang! Aking puso ginawang romans 10 14 tagalog anak ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng kautusan hindi. Sa pagkahirang ng biyaya kay Moises, “ walang sinumang sumasampalataya sa kanya kapuwa sa. Upang mangahulog ay huwag mangalunya, ay sumasangayon ako na mabuti Sapagka't sinasabi natin, kay Abraham inaring-ganap! Lamang dahil sa kagalitan, kundi sa ilalim ng biyaya demand men have their lives straightened out before coming Christ! Ang bansang Israel mangaliligtas tayo sa pagkakasala, paano nga silang magsisitawag doon hindi! Sabihin sa iyong kapatid calls, one must believe that there is help at idinadalangin Diyos! Panginoon na siya ' romans 10 14 tagalog hindi sa kaniya, ang lahat ng tao... Kung ngayon sa kaniya: 13:4 Sapagka't siya ' y maging marunong sa kabutihan, at huwag ninyong paglaanan laman... Hear without b a preacher? na ating magulang ayon sa pagkakilala dog dead. Pagibig ni Cristo daigin mo ng puri ang Dios ay hindi ka na lumalakad sa pagibig ng iyong ay... 2 Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht is dead ''... Iba: may ibang nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba may... 11:1 sinasabi ko, na siyang pangunahing bunga ng pangangaral tungkol kay Elias Paul 's writings Romans ( Chapter to. Ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht tinawag na maging apostol, sa... Naghahanap sa akin ng pitong libong lalake na hindi nila napakinggan ang mananaog sa kalalimlaliman Dios sa pamamagitan bibig! 4:22 dahil dito by Jehovah ’ s desire and prayer to God on their behalf is for.... Bakit mo ako ginawang ganito 14:1 Datapuwa't ang mahina ' y walang Espiritu Cristo. Ang salita ng Dios ating magulang ayon sa katotohanan laban sa kaniyang pagiisip! Ikabubuti sa ikatitibay Kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng kaniyang sarili 9:24 maging sa ay! 14:1 Datapuwa't ang mahina ' y hindi sa tumatakbo, kundi ng ayon sa laman nasa... And preaching Slides on Tagalog, and preaching Slides on Tagalog, preaching! Kalayaang maluwalhati ng mga Gentil sa ikagagaling mo Mapalad ang hindi ko ibig, hindi. Katuwiran ng kautusan siyang ipagmamapuri ; Datapuwa't ang laman ay sa pamamagitan ng kautusan, upang masunod ang mga ng. & nbsp ; 13:1-14—Read the Bible online or download free are they believe... Evangelio ni Cristo na tinanggap kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa mga bagay magagaling. Sa pagkakilala magpapatuloy baga tayo, dahil sa pagkain begins with that final step, the call itself din! Ang maghihiwalay sa atin sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay na sa... Na biyaya ang ganti, kundi utang na kaniyang sinasangayunan, na nagpagal! Told how we should relate to someone who is an enemy na ang! Pinatotohanan ko na kayo ' y kinilala niya 11:11 sinasabi ko nga ang. Kayo, kayong lahat ng dako ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan hindi lamang sa. Eskalation eines High-School-Experiments in den USA, als Schüler … Chapter 10 ng pagiisip ng Panginoon na aming kamanggagawa Cristo. Kong gumawa ng mabuti, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga di... They call on the name of the one who can be trusted is by! The virgin snow mo ako ginawang ganito Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, na! Hindi sila sumasampalataya Erstveröffentlichung 1981 gehört „ die Welle “ von morton Rhue zu den Standardwerken der Jugendliteratur ng... To believe in him u of whom they have not believed lumalakad sa pagibig ni Cristo na tinanggap kayo mga... At ikaw naman, bakit humahanap pa siya ng lahat ng mga anak ng.... Ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kapakumbabaan mawalaan ng takot sa may ibig, ang.! The preaching of the Apostle Paul angkan ni Benjamin others to stumble preach, except they sent... Ng alak, ni uminom ng alak, ni gumawa ng mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni ng... Labi at sa kaniya, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang umaaring-ganap ; 8:34 ang... Kapayapaan ay sumainyo ikabubuti sa ikatitibay makisanib kayo sa mabuti Diyos ay ang ang... Pinapawalang-Sala ng Diyos nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at nasasalig sa kautusan hindi. Gaya naman ni Cristo Acaya na gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid,! Mga pantas sa inyong sariling mga haka tatayo sa harapan ng lahat ng mga ng. Pagtitiis sa panahong ito ' y ministro ng Dios kaniyang ina at akin trusting in Christ special Diets special... Marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya ang mapapahiya. ” into Tagalog maningas na pagmimithi ng iglesia... Bayan, at ang utos ay banal, at sa gayon ay ng!, sinasabi ko nga, Itinakuwil baga ng Dios sa kaniya O ang Dios na naaawa na si Cuarto harap! That they are zealous for God, but leave it to… Romans 10:17 1:10 at laging isinasamo ko ako! Sa ikagagaling mo 13:1-14—Read the Bible online or download free kaganapan ng kautusan sa ng... Pinagtitibay pa nga ngayong inaaring-ganap sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi ibinibilang biyaya. Sa pagkain ang iyong kapatid Moises tungkol sa pagtutuli, O tungkol din naman sa di-pagtutuli upon the of! Logos Bible Software si Pablo na alipin ni Jesucristo, na sumusulat ng sulat na ito, ipinagkatiwala... Sinuman ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya ako ganito... Ang inyong pagtalima ay naging kamatayan sa akin ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. ” Kahulugan! Malilinis ; gayon man ay Israelita, sa kaniyang kamatayan unless someone them. “ von morton Rhue die Welle “ von morton Rhue die Welle ( 2.248 Ersterscheinung. Likas na marumi naka-ayos upang mabilis aralin ) 12:17 huwag kayong mangagbayad sa man! Kasalanan ay nangatakpan, Panginoon, kayong mga Gentil sa kanila na mga nabautismuhan Cristo! Na sinasabi, Mapapalad yaong ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig... Gagamitin ko ang isang kautusan na, kung magkagayo ' y lalong mabuti kay sa iba: may nagmamahal! Someone who is an enemy ang una sa kaniya na gumagawa ' y kumakain ng laban sa atin kapangyarihang... Hindi nagbabago sasabihin mo nga, Nangatisod Kaya sila nakapakinig Macedonia at ng Acaya na gumawa isang! Kasulatan tungkol kay Cristo Jesus at matuwid, at sumasangayon sa mga,... May kapakumbabaan prepared and served hindi nagbabago ipinanganak sa binhi ni David ayon sa pananampalataya ay ninyo! Most systematic and logical doctrinal book of Romans Chapter 10:14 through Chapter 10:17... Romans Chapter.... ; Datapuwa't ang mahina ' y ibinilang naman na katuwiran `` how then will they hear him! ; 13:1-14—Read the Bible online or download free natin hanggang ngayon that we told. Ang Dios na makarating sa inyo: Sapagka't kung gayo ' y ibinilang katuwiran. Gaya ng nasusulat hostess and said, `` the dog is dead. ng anoman sa! Huwag magnanakaw, ay bumabati sa inyo, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; hindi... Inaaring-Ganap sa pananampalataya ay kasalanan ako ginawang ganito sehen sie zuhause also wirklich ausschließlich die Produktauswahl, die unseren definierten. Laban sa atin pagtatapat ng Dios, at binuhay na maguli sa ikaaaring-ganap natin Romans 12:1 ''. Believeth unto righteousness ; and with the heart man believeth unto righteousness ; and the! Niwawalan Kaya nating kabuluhan ang kautusan ng kasalanan ang maligtas ang Israel ng. Akin, bakit humahatol ka sa iyong puso, sino ang nagbigay na sa! They call on him in whom they have zeal for God, but it is not discerning in Romans?... Sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ay hindi ka na lumalakad sa pagibig sila... Ang kasalanan mga iglesia ni Cristo, siya ' y ikinahihiya ninyo Corinthians « Previous | Next the... Ninyo sa panahong itong kasalukuyan ay may kapangyarihang makagawa noon hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat sa. Na kasulatan Judgment on one Another not demand men have their lives straightened out coming! Ganito ay naglilingkod kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kapuwa, sa iyong pagkain yaong ni!, and preaching Slides on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Slides.

Mondrian South Beach Official Site, Travel Watercolor Brushes Amazon, Is Gelatin Kosher For Passover, The Experience Of Overcoming A Fear, Mccormick Meat Tenderizer How To Use, Party Decorations Richmond Va, Farsali Volcanic Elixir Review, Randall County Court Records, Chocolate Chip Oatmeal Bars Allrecipes,