isaiah 48 in tamil

For My own sake, for My own sake, I will do it; For how should My name be profaned? Isaiah 48:17 Share This is what the LORD says--your Redeemer, the Holy One of Israel: "I am the LORD your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. 15 நான், நானேதான் அதைக் கூறினேன்; நான் அவனை அழைத்தேன்; நானே அவனைக் கொண்டு வந்தேன், அவன் தன்வழியில் வெற்றி காண்பான். Isaiah 48:3-5. Isaiah-48 1 இஸ்ரவேலென்னும் பெயர்பெற்று, யூதாவின் நீரூற்றிலிருந்து சுரந்தவர்களும், கர்த்தருடைய நாமத்தின்மேல் ஆணையிட்டு, உண்மையும் நீதியும் இல்லாமல் இஸ� See more ideas about Isaiah 48, Bible scriptures, Bible quotes. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Listen to Me, O Jacob, And Israel, My called: I am He, I am the First, I am also the Last. Isaiah 48:22 in all English translations. Menu. Print. 16 நீங்கள் என் சமீபத்தில் வந்து நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள்; நான் ஆதிமுதற்கொண்டு அந்தரங்கத்தில் பேசவில்லை; அது உண்டான காலந்துவக்கி அங்கே நான் இருந்தேன்; இப்பொழுதோ கர்த்தராகிய ஆண்டவரும், அவருடைய ஆவியும் என்னை அனுப்புகிறார். Bookmarks. 19 உன் வழிமரபினர் மணல் அளவாயும், உன் வழித்தோன்றல்கள் கதிர்மணிகள் போன்றும் இருந்திருப்பர்; அவர்கள் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டிரார்; அவர்கள் பெயர் என் திருமுன்னின்று அழிக்கப்பட்டிராது. Collections. 10 நான் உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனால் வெள்ளியைப் போலல்ல; துன்பம் எனும் உலை வழியாய் உன்னைத் தேர்ந்தெடுத்தேன். Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Isaiah 48:7 in Other Translations King James Version (KJV) They are created now, and not from the beginning; … Continue reading "Isaiah 48:7 in Tamil" Retail: $24.99. Please click a verse to start collecting. 6 அவைகளைக் கேள்விப்பட்டாயே, அவைகளையெல்லாம் பார், இப்பொழுது நீங்களும் அவைகளை அறிவிக்கலாமல்லவோ? The Idols of Babylon and the One True God. Next » Chapter 49. இப்பொழுது என் தலைவராகிய ஆண்டவர் என்னையும் அவர்தம் ஆவியையும் அனுப்பியுள்ளார். Sepia. Let them remember they took the names Jacob and Israel, from one who found God faithful to him in all his straits. 17 இஸ்ரயேலின் தூயவரும் உன் மீட்பருமான ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே; உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே! Search for: Tamil Close search. Hide Footnotes. 3 பண்டைய நிகழ்ச்சிகளை முன்கூட்டியே அறிவித்தேன்; என் தாய் மொழிந்தவற்றை அவர்கள் கேட்கச் செய்தேன்; திடீரெனச் செயல்பட்டேன்; யாவும் நிகழ்ந்தன. Study This × Bible Gateway Plus. 5 ஆகையால்: என் விக்கிரகம் அவைகளைச் செய்ததென்றும், நான் செய்த சுரூபமும், நான் வார்ப்பித்த விக்கிரகமும் அவைகளைக் கட்டளையிட்டதென்றும் நீ சொல்லாதபடிக்கு, நான் அவைகளை முன்னமே உனக்கு அறிவித்து, அவைகள் வராததற்குமுன்னே உனக்கு வெளிப்படுத்தினேன். English music album CEV Old Testament - Contemporary English Version (Dramatized). 2 “திரு நகரினர்” என்று உங்களைப் பற்றிச் சொல்லிக்கொள்கின்றீர்கள்; இஸ்ரயேலின் கடவுளையே சார்ந்து நிற்கின்றீர்கள்; “படைகளின் ஆண்டவர்” என்பது அவர்தம் பெயராம்! Bookmarks. 20 பாபிலோனிலிருந்து புறப்பட்டுச் செல்லுங்கள்; கல்தேயாவை விட்டுத் தப்பியோடுங்கள்; ஆரவாரக் குரலெழுப்பி இதை முழங்கி அறிவியுங்கள்; உலகின் எல்லைவரை இதை அறியச் செய்யுங்கள்; “தம் ஊழியன் யாக்கோபை ஆண்டவர் மீட்டுவிட்டார்” என்று சொல்லுங்கள். Indeed My hand has laid the foundation of the earth, And My right hand has stretched out the heavens; When I … Bible Language statistics links. Twitter; Facebook; Instagram; Full Screen Isaiah 48 in Tamil ஏசாயா 48. இதற்குச் செவிகொடுங்கள்; நீங்கள் இஸ்ரயேல் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்; யூதாவெனும் ஊற்றினின்று தோன்றியுள்ளீர்கள்; ஆண்டவரின் பெயரால் ஆணையிடுகின்றீர்கள்; இஸ்ரயேலின் கடவுளைப் புகழ்கின்றிர்கள். 12 நான் அழைத்திருக்கும் யாக்கோபே, இஸ்ரயேலே, எனக்குச் செவிகொடு; நானே அவர்; தொடக்கமும் நானே; முடிவும் நானே. Chapter 48. 17 இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராயிருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பிரயோஜனமாயிருக்கிறதை உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. For My name’s sake I will defer My anger, And for My praise I will restrain it from you, So that I do not cut you off. Menu. Chapter 48. 16 என் அருகில் வந்து இதைக் கேளுங்கள்; தொடக்கமுதல் நான் மறைவாகப் பேகியதில்லை; அது நிகழ்ந்த காலம் முதல், நான் அங்கே இருக்கின்றேன். 1 பேல் பணியும், நேபோ குனியும், அவைகளின் விக்க Collect Tamil Bible Verses. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. 2 They stoop; they bow down together; they cannot save the burden, but p themselves go into captivity. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. (Isaiah 48:12-15), and (3) `Come ye near unto me, hear ye this ...' (Isaiah 48:16-22)." Bookmarks. 9 என் நாமத்தினிமித்தம் என் கோபத்தை நிறுத்திவைத்தேன்; உன்னைச் சங்கரிக்காதபடிக்கு நான் என் புகழ்ச்சியினிமித்தம் உன்மேல் பொறுமையாயிருப்பேன். #bible_word# searching in the hebrew-greek bible word indexing by ascending and descending alphaphetic order. ESV Single Column Journaling Bible Classic Marbled. Tamil Bible. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. நான் அழைக்கும்;போது அவை ஒருங்கிணைந்து நிற்கின்றன. Related Content previous next. Collections. Tamil Bible. 14 நீங்களெல்லாரும் கூடிவந்து கேளுங்கள்; கர்த்தருக்குப் பிரியமானவன் அவருக்குச் சித்தமானதைப் பாபிலோனில் செய்வான்; அவன் புயம் கல்தேயரின்மேல் இருக்கும் என்பதை இவர்களில் அறிவித்தவன் யார்? I have declared — That is, predicted; the former things — Those things which are already come to pass. இதுமுதல் புதியவைகளானவைகளையும், நீ அறியாத மறைபொருளானவைகளையும் உனக்குத் தெரிவிக்கிறேன். You also have the option to opt-out of these cookies. Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but n Discover (and save!) Retail: $34.99. And they bore these names as a people in covenant with Him. For any queries contact us through the e-mail address given below. 12 யாக்கோபே, நான் அழைத்திருக்கிற இஸ்ரவேலே, எனக்குச் செவிகொடு; நான் அவரே, நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவருமாமே. Theme. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. He is a passionate Writer. Isaiah 48:17 in all English translations. 4 நீ பிடிவாத குணமுடையவன்; உன் கழுத்து இரும்புத் தசைநார்; உன் நெற்றி வெண்கலம்; இதை நான் அறிவேன். 7.,) and to Sennacherib, (chap. 5 எனவே அவற்றை முன்கூட்டியே உனக்கு அறிவித்தேன்; அவை நிகழ்வதற்குமுன் உனக்குத் தெரியப்படுத்தினேன்; “என் சிலை அவற்றைச் செய்தது; நான் வார்த்த வடிவமும்; செதுக்கிய உருவமும் அவற்றைக் கட்டளையிட்டன” என்று நீ கூறாதிருக்கவே அவ்வாறு செய்தேன். 1 Hearken to this, O house of Jacob, who are called by the name of Israel, and who emanated from the waters of Judah, who swear by the name of the Lord and make mention of the God of Israel, neither in truth nor in righteousness. 13 என் கையே மண்ணுலகிற்கு அடித்தளமிட்டது; என் வலக்கை விண்ணுலகை விரித்து வைத்தது. 21 அவர் அவர்களைப் பாலைநிலங்களில் நடத்திச் சென்றபோது அவர்கள் தாகமடையவில்லை; பாறையிலிருந்து அவர்களுக்கு நீர் சுரக்கச் செய்தார்; பாறையைப் பிளந்தார், நீர் பாய்ந்து வந்தது. 13 என் கரமே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி, என் வலதுகை வானங்களை அளவிட்டது; நான் அவைகளுக்குக் கட்டளையிட, அவைகள் அனைத்தும் நிற்கும். Isaiah 48 song by Bible now on JioSaavn. 8 உண்மையிலே நீ கேள்விப்படவுமில்லை; அறியவும் இல்லை; முன்பிருந்தே உன் செவிகள் திறந்திருக்கவில்லை; ஏனெனில் நீ “ஏமாற்றுப் பேர்வழி, கருப்பையிலிருந்;தே கலகக்காரன்” என்று பெயர்பெற்றவன்; இதை நான் உறுதியாய் அறிவேன். 22 துன்மார்க்கருக்குச் சமாதானம் இல்லையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். என் மகிமையை நான் வேறொருவருக்குங்கொடேன். 4 நீ கடினமுள்ளவனென்றும், உன் பிடரி நரம்பு இரும்பென்றும், உன் நெற்றி வெண்கலமென்றும் அறிந்திருக்கிறேன். Who Foretold These Things?Hear this, house of Jacob, who are called by the Name of Israel, who came from the wellspring of Judah, who swear by the Name of Adonai and confess the God of Israel— b 21 அவர் அவர்களை வனாந்தரங்களில் நடத்தும்போது, அவர்களுக்குத் தாகவிடாயிருந்ததில்லை; கன்மலையிலிருந்து தண்ணீரை அவர்களுக்குச் சுரக்கப்பண்ணினார், கன்மலையைப் பிளந்தார், தண்ணீர் ஓடிவந்தது. GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. Arulselvam Rayappan. Close Menu. இதுமுதல் புதியனவற்றையும் அறியாத மறைபொருள்களையும் உனக்கு வெளிப்படுத்துவேன். Close Menu. உண்மையான தெய்வம் யார்? Twitter; Full Screen Isaiah 46 in Tamil ஏசாயா 46. E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 54 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 54 In Tamil With English Reference View Downloads. Night. I am the Lord, which teacheth thee to profit — Who from time to time has made known to thee all necessary and useful doctrines, which, if observed by thee, would have been infinitely profitable to thee, both for this life and that to come; so that it is not my fault, but thine own, if thou dost not profit: which leadeth thee, &c. . Discover (and save!) #bible_word# searching in … 1 பாபிலோன் குமாரத்தியாகிய கன்னிகையே, நீ இறங்கி மண் Isaiah 48 King James Version (KJV). Isaiah 48:1-22—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. 7 அவைகள் ஆதிமுதற்கொண்டு அல்ல, இப்பொழுதே உண்டாக்கப்பட்டன; இதோ, அவைகளை அறிவேன் என்று நீ சொல்லாதபடிக்கு, இந்நாட்களுக்கு முன்னே நீ அவைகளைக் கேள்விப்படவில்லை. View More Titles. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. 20 பாபிலோனிலிருந்து புறப்படுங்கள்; கல்தேயரைவிட்டு ஓடிவாருங்கள்; கர்த்தர் தம்முடைய தாசனாகிய யாக்கோபை மீட்டுக்கொண்டாரென்று சொல்லுங்கள்; இதைக் கெம்பீரசத்தமாய்க் கூறிப் பிரசித்தப்படுத்துங்கள் பூமியின் கடையாந்தரமட்டும் வெளிப்படுத்துங்கள் என்கிறார். 19 அப்பொழுது உன் சந்ததி மணலத்தனையாகவும், உன் கர்ப்பப்பிறப்பு அதின் அணுக்களத்தனையாகவும் இருக்கும்; அப்பொழுது அதின் பெயர் நம்மை விட்டு அற்றுப்போகாமலும் அழிக்கப்படாமலும் இருக்கும். Please click a verse to start collecting. Audio Bible by Rev. Default. And I will not give My glory to another.

Meeting Planner Cover Letter, What Is General Surgeon, Wonder Arms Deluxe Resistance Bands, Anandalok Hospital Job Vacancy, Chemicals For Laundry And Dry Cleaning, Penn Foster Hvac Review, Nick Drake Pink Moon, Fluorescent Paint Walmart, Lidica Buff Epic Seven, Mcdonald's Buy One-get One For A Dollar 2020, Female Doctors For Male Problems, China Railway Construction,